Tel / Fax +972-8-6466101  | Cell +972-50-7305311

חיתוך KISS CUT- מדבקות

חיתוכי פריטים קטנים בד"כ לשימוש קילוף מהיר וקל בקו ההרכבה.

חיתוכי פריטים עם מרחקים קבועים וידועים מראש בין היחידות לצורך הזנתם למערכת הדבקה אוטומאטית(PICK & PLACE).

חיתוכי חומרי גלם המשולבים עם דבק דו צדדי והפיכתם למדבקות חתוכות ע"פ שרטוט.החיתוך נעשה רק על חלק מהשכבות כאשר השכבה התחתונה נשארת שלמה בד"כ.

אספקת מדבקות בגלילים/על גבי גיליונות.

חיתוכי פריטים עם לשונית קילוף ליישום מהיר וקל.


אספקת פריטים המיושם עליהם דבק דו-צדדי באיזורים סלקטיביים בלבד כגון חלוניות שקופות(עם/בלי כיתוב) ומסגרת דבק דו צדדי עדינה בהיקף הפריט.