Tel / Fax +972-8-6466101  | Cell +972-50-7305311

חיתוך במבלטים


בטכנולוגיית חיתוך זו שהיתה נפוצה מאוד בעבר באפשרותנו לספק פריטים אשר ידועים ללקוחותינו כפריטים חוזרים במנות בינוניות-גדולות (אלפים-עשרות אלפים) לאורך מספר שנים וזאת כדי להבטיח שימוש במבלט בכל מנת ייצור.

טולרנס החיתוך בטכנולוגיה זו +-0.3 מ"מ.


ייתרונות בחיתוך באמצעות מבלט: 

חיתוך לכמויות בינוניות (כמה אלפים) וגדולות.

חיתוכי חו"ג קשים.

חיתוכי סדרות ייצוריות.

פריטים גדולים מחומרי גלם זולים.